นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

วัลลภ วิบูลย์กูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.สุนันทา รักพงษ์
หน้าหน้ากลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
นางสาวสุภาวดี สังคพร
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นางเสาวพิศ อุ่นพันธ์
หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์
กลุ่มวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางรุจิรา เทพอาจ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นายจำเนียร จันทะ
หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
นายคำรณ จวนอาจ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
นายประวิณ แก้วอุดรศรี
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา