การประชุมคณะกรรมการประเมินและตรวจผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กลุ…